Akutní stavy a úrazy dětí školního věku

matka-zachrana-2Kurz „Akutní stavy a úrazy dětí školního věku“ vybaví účastníky kurzu základními informacemi o akutních stavech, při kterých dochází k náhlému ohrožení zdraví či života dítěte.

 

Kurz reflektuje potřeby definované v Národním akčním plánu prevence dětských úrazů na léta 2007–2017, s cílem prohloubit znalosti pedagogických pracovníků v oblasti prevence úrazů. Úrazy jsou považovány za největší problém dětského věku a mezi ostatními příčinami nemocí mají zcela specifické postavení, neboť nejvíce ohrožují osoby mladé a zdravé.

 

Většina úrazových dějů je však předvídatelná a tudíž preventabilní. Proto je velmi důležité, až nezbytné, aby pedagogičtí a ostatní pracovníci školy uměli poskytnout prvotní ošetření úrazů a věděli, jak snižovat počet a závažnost dětských úrazů.

 

 

Kurz je veden interaktivní formou. Obsah výuky je orientován na prevenci úrazů a poskytování neodkladné první pomoci dětem a dospívajícím. Účastníci se naučí rizika na poli úrazovosti včas předvídat, vyhodnocovat a řešit, osvojí si adekvátní postupy v rámci první pomoci po stránce teoretických znalostí i praktických dovedností. Účastníci kurzu si procvičí modelové situace náhle vzniklých a život ohrožujících stavů a resuscitačních technik na resuscitačních modelech dítěte. Závěr kurzu je věnován rekapitulaci obsahu kurzu.

 

Profil absolventa:

Absolvent umí poskytnout život zachraňující úkony a ošetřit drobná poranění, která mohou vzniknout v rámci školních i mimoškolních aktivit, při realizaci výchovně pedagogických činností. Tento kurz velice vhodný nejenom pro pedagogické pracovníky, ale pro všechny, kteří pracují s dětmi a mládeží.

 

Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování doškolovacího kurzu s akreditací MŠMT v režimu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP. (Č.j.: MSMT – 10993/2016-1-409)

 

Určeno pro: pedagogické pracovníky všech typů a stupňů škol

Podmínky pro absolvování kurzu:  

absolvent akreditovaného kurzu Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky nebo Zdravotník zotavovacích akcí

Délka kurzu:  4 vyučovací hodiny

Místo konaní: u Vás ve škole nebo v našem školícím středisku

Cena: 490 Kč/osoba

 

Termíny kurzů