Zdravotník zotavovacích akcí

Rekvalifikační kurz „Zdravotník zotavovacích akcí“ seznámí uchazeče se všemi nezbytnými informacemi pro výkon role zdravotníka zotavovacích akcí dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a navazující vyhlášky č. 422/2013 Sb., kterou se mění vyhláška MZ č. 106/2001 Sb.,o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kurz vybaví uchazeče potřebnými znalostmi a dovednostmi pro výkon zdravotnického dozoru na zotavovacích akcích. Rozsah školení je stanoven výše uvedenou vyhláškou č. 422/2013 Sb.

 

 

 

 

Profil absolventa:

Absolvent kurzu je vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi pro výkon zdravotnického dozoru na zotavovacích akcích dle vyhlášky č. 422/2013 Sb. Ovládá a poskytuje první pomoc a uplatní se zejména jako zdravotník zotavovacích akcí na táborech, školách v přírodě, lyžařských kurzech a jiných podobných akcí pro děti a mládež. Dále může působit jako zdravotní dozor na sportovních, kulturních a společenských akcích. Absolvent se orientuje v akutních stavech a vybraných onemocnění, v základech hygieny a epidemiologie. Vede a archivuje náležitou dokumentaci. Znalosti využívá ke kontrole hygienických podmínek a epidemiologických opatření, předepsaných odpovídající vyhláškou. Dodržuje práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí.

 

 

Náš rekvalifikační kurz Zdravotníka zotavovacích akcí opravňuje k funkci:

 

  • Zdravotníka zotavovacích akcí
  • Zdravotníka na školách v přírodě a jiných školních akcích
  • Zdravotníka na společensko-kulturních akcích
  • Zdravotníka na sportovních akcích

 

Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu s akreditací MŠMT v režimu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP s neomezenou platností. (Č.j.: MŠMT-27797/2021-4-970)

 

Určeno pro: pedagogické pracovníky všech typů a stupňů škol

Podmínky pro absolvování kurzu:

  • Pro veřejnost: věk 18 let, ukončené vzdělání dle zákona číslo 561/2004 Sb., § 58
  • Pro pedagogické pracovníky: akreditováno v režimu dalšího vzdělávání (DVPP), ukončené vzdělání dle zákona číslo 561/2004 Sb., § 58

Délka kurzu: 40 vyučovacích hodin (nejčastěji 5 dnů x 8 hodin nebo 4 dny x 10 hodin formou celodenní)

Místo konaní: u Vás ve škole nebo v našem školicím středisku

Cena: 3900 Kč/osoba

 

Závěrečná zkouška:

Ke zdárnému ukončení kurzu a získání kvalifikace je nutno úspěšně složit závěrečnou zkoušku (test, zvládnutí KPR, vyřešení modelové situace). 

Doporučujeme pravidelné obnovování získaných znalostí minimálně 1x ročně.

 

Termíny kurzů