Základní norma zdravotnických znalostí

Pedagogičtí pracovníci se neustále pohybují v prostředí se zvýšeným rizikem vzniku možných úrazů a jiných zdravotních problémů.

Rekvalifikační kurz „Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky“ prohloubí kompetence pedagogických pracovníků škol a školských zařízení

v oblasti zdravovědy, anatomie a poskytování první pomoci. Účastníci kurzu získají jak teoretické, tak i praktické znalosti z oblasti poskytování první pomoci, které mohou uplatnit ve své praxi.

 

V úvodu kurzu se účastníci seznámí se základními druhy zdravotnické první pomoci,

které jsou nezbytné pro pochopení hierarchie poskytované pomoci a adekvátní komunikaci se zdravotnickými profesionály. Následující moduly kurzu jsou věnovány postupům při poskytování první pomoci a jsou zacíleny na základní zdravotnické úkony,

se kterými se mohou pedagogičtí pracovníci při výkonu své profese setkat.

 

Profil absolventa:

 

Absolvent kurzu se orientuje v základech poskytování předlékařské první pomoci, rozpozná stavy bezprostředně ohrožujících život, zvládá praktické postupy poskytnutí první pomoci a je schopen adekvátně reagovat v případě náhlé změny zdravotního stavu jiné osoby. Absolvent umí poskytnout život zachraňující úkony a ošetřit drobná poranění, která mohou vzniknout v rámci školních i mimoškolních aktivit, při realizaci výchovně pedagogických činností. Tento kurz je vhodný nejenom pro pedagogické pracovníky, ale pro všechny, kteří pracují s dětmi a mládeží  a pro svoji činnost nevyužijí kurz „Zdravotník zotavovacích akcí“.

 

Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu s akreditací MŠMT v režimu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP s neomezenou platností.  (Č.j.: MŠMT-36508/2015-1-986)

 

Určeno pro: pedagogické pracovníky všech typů a stupňů škol

Podmínky pro absolvování kurzu: věk 18 let, ukončené vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., § 58

Délka kurzu: 20 vyučovacích hodin (nejčastěji 2 dny x 10 hodin formou celodenní)

Místo konaní: u Vás ve škole nebo v našem školicím středisku

Cena: 1900 Kč/osoba

 

Závěrečná zkouška:

Ke zdárnému ukončení kurzu a získání kvalifikace je nutno úspěšně složit závěrečnou zkoušku (test, zvládnutí KPR, vyřešení modelové situace). 

Doporučujeme pravidelné obnovování získaných znalostí minimálně 1x ročně.

 

Termíny kurzů