ZZA – doškolovací kurz

ResuscitationCílem kurzu je zopakování a doplnění znalostí a dovedností nezbytných pro výkon role zdravotníka zotavovacích akcí dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a navazující vyhlášky č. 422/2013 Sb., kterou se mění vyhláška MZ č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů.

 

Doškolení je doporučeno jednak z důvodu procvičení a upevnění znalostí a dovedností v poskytování první pomoci, ale i seznámení se s aktuálními doporučeními Evropské resuscitační rady a Guidelines 2015. Rovněž z důvodu legislativních změn ve vyhláškách, kterými se činnost zdravotníka na táborech řídí.

 

 

 

 

 

Profil absolventa:

Absolvent kurzu je vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi pro výkon zdravotnického dozoru na zotavovacích akcích dle vyhlášky č. 422/2013 Sb. Ovládá a poskytuje první pomoc a uplatní se zejména jako zdravotník zotavovacích akcí na táborech, školách v přírodě, lyžařských kurzech a jiných podobných akcí pro děti a mládež. Dále může působit jako zdravotní dozor na sportovních, kulturních a společenských akcích. Absolvent se orientuje v akutních stavech a vybraných onemocnění, v základech hygieny a epidemiologie. Vede a archivuje náležitou dokumentaci. Znalosti využívá ke kontrole hygienických podmínek a epidemiologických opatření, předepsaných odpovídající vyhláškou. Dodržuje práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí.

 

Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování doškolovacího kurzu s akreditací MŠMT v režimu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP. (Č.j.: MSMT – 10993/2016-1-409)

 

Určeno pro: pedagogické pracovníky všech typů a stupňů škol

Podmínky pro absolvování kurzu: absolvent akreditovaného kurzu Zdravotníka zotavovacích akcí

Délka kurzu:  8 vyučovacích hodin

Místo konaní: u Vás ve škole nebo v našem školícím středisku 

Cena: 890 Kč/osoba

 

Termíny kurzů